Logo SPK   Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
Koło Nr. 5 w Kanberze

PO BOX 6093 O'Connor ACT 2602   AUSTRALIA

ZAPRASZAMY NA NASZĄ WITRYNĘ


Prezes
A. Alwast

V-ce Prezes
H. Korab

Sekretariat
G. Milewska
M. Bogatko


Skarbnik
T. Wojkowska

Public Officer
W. Horky

Członek Zarzadu
B. Lisowski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczacy
Jadwiga Abłamowicz-Potapowicz

Członek Komisji
K. Janiszewski


webmaster:
BKL


 
" Ciemna noc przed nami
roziskrzona gwiazdami
Białe wstęgi dróg w pyle,
długie noce i dnie.
Nowa Polska Zwycięska
jest w nas i przed nami.
W równym rytmie marsza:
raz, dwa, trzy .."


Z piosenki żołnierskiej
"Hej chłopcy, bagnet na broń" - K.Krahelska

        

        

        


KOMUNIKAT SPECJALNY

W dniu 30 lipca 2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła SPK w Klubie Orła Białego. W Zebraniu wzięło udział 32 czynnych członków Koła. Było to Nadzwyczajne Walne Zebranie z uwagi na ważkość uchwał, jakie miały być podjęte na w/w Zebraniu. Po formalnym otwarciu i wybraniu Zarządu Zebrania Przewodniczący Zebrania Andrzej Alwast przedstawił wniosek Zarządu Koła dotyczący rozwiązania Koła SPK w Canberra. Przewodniczący Zebrania A.Alwast w swoim wystąpieniu szeroko uzasadnił powody rozwiązania Koła i brak zasadności prowadzenia dalszej dzialałności Koła zarówno ze względów kadrowych jak i przedmiotowych. Wniosek o rozwiaząniu Koła SPK w Canberra został przyjęty wymaganą większoscią 26 głosów –za , przy 2-ch wstrzymujących się i 3-ch przeciw. Na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Koła przy udziale 30 czynnych członków Koła wniosek o rozwiązaniu Koła SPK w Canberra został przyjęty jednogłośnie. Jednocześnie zostały jednogłośnie przyjęte następujące wnioski dotyczące majątku Koła SPK:

1. Utworzenie Funduszu Kanberskiego Koła SPK i przekazanie go do dyspozycji Rady Organizacji Polskich w Canberra. Odsetki z Funduszu będą przekazywane w formie dotacji na pomoc organizacjom polonijnym zrzeszonym w Radzie wyłacznie na terenie ATS. Fundusz będzie operował na podobnych zasadach jak Fundusz im.prof.J.Wilczynskiego.

2. Przygotowanie regulaminu Funduszu Koła SPK wspólnie z Prezydium Rady Organizacji Polskich w Canberra. Regulamin będzie stanowił szczegołowe określenie warunków dla przyznawania dotacji organizacjom polonijnym w ATS.

Członkowie obecnego Zarządu Koła SPK wyrazili zgodę na pełnienie swoich funkcji do czasu załatwienia wszystkich formalnosci związanych z rozwiązaniem Koła. Dotyczy to głownie formalnego zakończenia działaności Koła w urzędach ORS oraz ATO.

Na Walnym Zebraniu Rady Organizacji Polskich w Canberra, które odbyło się 20 października 2016r. Przewodniczący Koła SPK Andrzej Alwast przekazał na ręce Skarbnika Rady Edwarda Sulikowskiego czeki w celu formalnego utworzenia Funduszu SPK Canberra w Beyond Bank Australia.

Maria Bogatko, 2-gi Sekretarz         

        Historia konfliktu         

        

        

© SPK Canberra 2009 - 2016 All Rights Reserved.

Last update:30.10..2016